วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตัวชี้วัด

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
เขียนโดย Lady k๋akun ที่ 18:16 0 ความคิดเห็น
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5หน่วย ได้แก่หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง และหน่วยส่งออก
2.คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
3.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหาสร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล
เขียนโดย Lady k๋akun ที่ 20:22 0 ความคิดเห็น
ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง :
1. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ
เขียนโดย Lady k๋akun ที่ 20:19 0 ความคิดเห็น
ตัวชี้วัด : 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
สาระการเรียนรู้แกนกลาง:
1.ข้อมูลและสารสนเทศ
2.ประเภทของข้อมูล
3.วิธีการประมวลผลข้อมูล
4.การจัดการสารสนเทศ
เขียนโดย Lady k๋akun ที่ 20:09 0 ความคิดเห็น
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 1 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา
...ศึกษาบทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน คุณลักษณะคุณประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ความหมายของข้อมูล ชนิด ประเภทและลักษณะของข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูล การจัดการสารสนเทศ โปรแกรมช่วยในการประมวลผลคำ

...ปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ปรับแต่งภาพบนจอ ใช้โปรแกรมประมวลผลคำแก้ไขข้อความ กำหนดขอบเขตในการพิมพ์ จัดรูปแบบเอกสารและการแสดงผล

...เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ มีทักษะในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมการประมวลผลคำโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

รหัสตัวชี้วัด ง.3.1 ม 1/1 ม 1/2 ม 1/3
เขียนโดย Lady k๋akun ที่ 19:13 0 ความคิดเห็น
หน้าแรก
สมัครสมาชิก: บทความ (Atom) Home
หน้าเว็บหลัก


แบบสอบถามวิชา เทคโนโลยี 1 ชั้น ม.1
สอบถามความพึงพอใจต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 ประเภทคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 4 การทำงานของคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 5 ข้อมูลและสารสนเทศ

หน่วยที่ 6 อินเทอร์เน็ต

สาระน่ารู้
สาระน่ารู้จากครูอัฏฐพร

ผู้ติดตาม

คลังบทความของบล็อก
▼ 2011 (1)
▼ มกราคม (1)
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
► 2009 (4)
► พฤศจิกายน (3)
ตัวชี้วัด : 1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ข...
ตัวชี้วัด : 2 อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโน...
ตัวชี้วัด : 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
► สิงหาคม (1)
ชื่อรายวิชา เทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ง 21102 กลุ่มสาร...
หน้านี้ดีแค่ไหนเทมเพลต Simple. ภาพแม่แบบโดย jangeltun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.